Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van TAGMAG, met maatschappelijke zetel te Gent, tenzij een website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Elk bezoek aan de websites van TAGMAG is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. TAGMAG kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

2. Aansprakelijkheid

Door het louter gebruik van deze diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden je daarom aan deze voorwaarden aandachtig te lezen vooraleer je het gebruik van deze diensten verderzet. Wij zullen nu en dan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen in het kader van veranderingen aan onze website. Wanneer wij veranderingen aan deze voorwaarden openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" onderaan het document.

Wanneer je gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale netwerksites) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de website of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing. TAGMAG is niet verantwoordelijk voor deze externe websites.

3. De toegang tot en het gebruik van onze website

Toegang en gebruik van de website is gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld.

In het kader van de toegang tot en het gebruik van de website worden door TAGMAG advertenties en reclameboodschappen, in verschillende vormen, weergegeven. Deze advertenties en reclameboodschappen maken integraal deel uit van de website die door jou wordt afgenomen. Om deze reden is het niet toegestaan, en je verbindt je ertoe om je hiervan te onthouden, om de correcte weergave van deze advertenties en reclameboodschappen om welke reden en op welke wijze dan ook te blokkeren of te wijzigen, onder andere door het gebruik van adblocker software of andere vergelijkbare software die advertenties en reclameboodschappen wegfiltert, wijzigt en/of blokkeert.

Je zal de website niet gebruiken:

 1. voor enig onwettig doel;
 2. voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website te omzeilen;
 3. op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website op enigerlei wijze worden aangetast;
 4. voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 5. op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van TAGMAG en/of een derde;
 6. om inbreuk te maken op rechten van TAGMAG of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 7. je zal er je van onthouden de website te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de website te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De websites van TAGMAG zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van TAGMAG of haar licentiegevers.

TAGMAG verstrekt je een niet-exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de websites en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAGMAG niet toegestaan.

Als TAGMAG je de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen (bijvoorbeeld via Newsroom), mag je geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij je zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. Je verstrekt aan TAGMAG de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt TAGMAG geen enkele verantwoordelijkheid terzake. Je vrijwaart TAGMAG tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die je zelf hebt meegedeeld. TAGMAG is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de website na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Indien je een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze website te verwijderen.

5. Linken naar TAGMAG

Linken, delen en/of verwijzen naar content en/of pagina’s van TAGMAG is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de pagina van de website waarbinnen TAGMAG de content aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar content en/of pagina’s van de diensten is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid

TAGMAG streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Indien de informatie op de website toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan TAGMAG hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. TAGMAG is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de website of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

Je gebruikt deze website geheel op eigen verantwoordelijkheid. De website kan ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door TAGMAG wordt gepubliceerd op de website maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden. Deze website bevat bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. TAGMAG beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacybeleid van TAGMAG zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

TAGMAG is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. TAGMAG is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. TAGMAG kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen.

Privacy

1. Algemeen

TAGMAG hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Met deze privacyverklaring wil TAGMAG u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze website TAGMAG.news wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als gebruiker.

Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van TAGMAG. U dient zich ervan bewust te zijn dat TAGMAG niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven of verkopen.

2. Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van TAGMAG uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal TAGMAG hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@tagmag.be.

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de applicatie. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan TAGMAG. TAGMAG zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door TAGMAG te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke TAGMAG zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

2.1. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van TAGMAG of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

2.1.1. Welke cookies gebruiken wij op TAGMAG.news?

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website.

A. Cookies van derde partijen

TAGMAG maakt gebruik van derde partijen om de resultaten op de website te meten en weer te geven. Hieronder een overzicht van cookies van die derde partijen.

Google Analytics Cookies:

 • _ga
  Doel: Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google.
  Bewaartijd: 2 jaar.
 • _gat_UA-xxxxxx
  Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering van onze diensten en online portalen. Privacy policy van Google.
  Bewaartijd: 10 minuten.

Test_cookie:

 • DoubleClick test cookie wordt gebruikt om te controleren of je browser cookies accepteert.
  Bewaartijd: 1 dag

B. Onze cookies

session_craft:

Deze cookie wordt door ons CMS platform gebruikt om te herkennen of je een geregistreerd gebruiker bent.
Bewaartijd: 7 dagen

2.1.2. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 • Microsoft Internet Explorer
  In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
  Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
  Klik op ‘OK’.
 • Mozilla Firefox
  Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
  Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
  Klik op ‘OK’.
 • Google Chrome
  Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
  Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
  Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
 • Safari
  Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
  Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.
  Click ‘Save’.

Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy policy van TAGMAG, kan je steeds contact opnemen met TAGMAG op info@tagmag.be.

3 Klachten

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan je steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij TAGMAG. Indien je dergelijke inhoud opmerkt of je meent dat een inbreuk op jouw rechten wordt gepleegd, dan kan je dat melden op het hieronder vermelde adres.

Bij iedere melding dien je de volgende gegevens verplicht mee te delen:

 • Je naam en e-mailadres
 • Een precieze aanduiding/beschrijving van de onwettige of schadelijke inhoud en de plaats waar deze zich bevindt
 • Je argumenten of bewijzen waarom je overtuigd bent dat deze inhoud onwettig of schadelijk is en dus van de website moet verwijderd worden

3.1 Contactgegevens

TAGMAG BVBA
Korianderstraat 2K
9000 Gent

info@tagmag.be